Produkt dnia

Producenci

Historia starożytna, Maria Jaczynowska, Danuta Musiał, Marek Stępień

Historia
42
PLN
Historia starożytna, Maria Jaczynowska, Danuta Musiał, Marek Stępień
out_of_stock
Dostępność:
brak towaru
Cena: 42,00 zł
Cena netto: 40,00 zł
egz.
 

Nowe opracowanie - pod redakcją prof. Marii Jaczynowskiej - obejmujące cały okres antyczny i dzieje cywilizacji Grecji, Rzymu oraz Bliskiego Wschodu w sferze historii kultury, społeczeństwa i religii. Przejrzysta konstrukcja książki i przystępny tok wykładu sprawiają, że może to być wspaniała lektura dla każdego miłośnika historii. Zawiera dodatkowo kalendaria oraz słownik pojęć i terminów.


Okładka nieco wytarta!


Spis treści:

WSCHÓD 
Wprowadzenie  
I. Bliski Wschód u progu historii - powstanie najstarszych centrów cywilizacyjnych (II połowa IV tysiąclecia p.n.e.)
Ponadregionalne związki kulturowe u schyłku neolitu
Rewolucja miejska i powstanie pierwszych miast-państw
II. Rozkwit wielkich cywilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu w III i II tysiącleciu p.n.e.
Mezopotamia i Elam
1. Warunki naturalne i krainy historyczne
2. Źródła pisane
spis treści

3. Historia polityczna Mezopotamii do końca II tysiąclecia p.n.e.  
4. Ustrój, społeczeństwo i gospodarka 
5. Wierzenia religijne 
6. Kultura
7. Elam w III i II tysiącleciu p.n.e.
Egipt
1. Warunki naturalne i krainy historyczne
2. Źródła pisane
3. Historia polityczna Egiptu do końcu II tysiąclecia p.n.e.
4. Ustrój, społeczeństwo i gospodarka 
5. Religia
6. Kultura
Anatolia -państwo Hetytów
1. Warunki naturalne i krainy historyczne
2. Źródła pisane
3. Historia polityczna Anatolii w czasach dominacji Hetytów 
4. Ustrój, społeczeństwo i gospodarka Hetytów
5. Wierzenia religijne 
6. Literatura  
Syria i Palestyna (Kanaan) 
1. Warunki naturalne i krainy historyczne
2. Źródła pisane
3. Historia polityczna Syro-Palestyny do schyłku II tysiąclecia p.n.e.
4. Ustrój, społeczeństwo i gospodarka
5. Wierzenia religijne
6. Kultura
III. Czasy wielkich przemian - migracje z przełomu nil tysiąclecia p.n.e. oraz ich skutki
Migracje północne - wędrówki Ludów Morza i innych plemion
Migracje ludów semickich -Aramejczycy, Hebrajczycy i inni  
Skutki wielkich migracji oraz powstanie nowego porządku politycznego i etnicznego w I połowie I tysiąclecia p.n.e. w zachodniej części starożytnego Bliskiego Wschodu  
1. Księstwa aramejskie i posthetyckie w Syrii i Cylicji
2. Hebrajczycy w Palestynie
3. Fenicja
4. Państwa Anatolii - Frygia i Lidia 
5. Egipt w pierwszej części Okresu Późnego
IV. Bliski Wschód w czasach dominacji asyryjskiej (IX-VII w. p.n.e.)  
Fenomen Asyrii
Odrodzenie się Asyrii 
Walka o władzę nad „światem" 
1. Etap I: czas wielkich zwycięstw i chwały
2. Etap II: podbój świata bliskowschodniego i utworzenie imperium
3.  Organizacja imperium asyryjskiego
Nowe zagrożenia w VII w. p.n.e. i upadek państwa  
V. Ostatni wiek niepodległości - państwa sukcesyjne po upadku Asyrii
Potęga chaldejskiej Babilonii
Rozwój państwa Medów
Egipt w czasach XXVI dynastii z Sais
VI. Imperium perskie Achemenidów
Historia polityczna
1. Początki państwa perskiego
2. Czasy wielkich podbojów
3. Organizacja imperium
4. Imperium Achemenidów do najazdu Aleksandra Macedońskiego
Integracja społeczeństw bliskowschodnich w monarchii perskiej
Religia i kultura perska
Słownik ważniejszych pojęć i terminów
Zestawienie najważniejszych dat
Wskazówki bibliograficzne
GRECJA
Uwagi wstępne
1. Kraj i ludzie
2. Źródła
3. Uwagi o terminologii i chronologii 
Grecja w epoce brązu  
1. Kreta minojska
2. Kultura mykeńska
Społeczeństwo i polityka w epoce archaicznej
1. Grecja w początkach I tysiąclecia p.n.e. 
2. Kształtowanie się struktur społecznych i form sprawowania władzy
3. Kolonizacja
Kultura Grecji archaicznej
1. Literatura
2. Początki filozofii
3. Sztuka
Dwie drogi rozwoju - Sparta i Ateny
1. Ustrój i społeczeństwo Sparty
2. Od Solona do Klejstenesa - Ateny w VI w. p.n.e.
Epoka wojen perskich
1. Miasta greckie w Azji Mniejszej. Przyczyny wojen perskich
2. Przebieg konfliktu 
3. Powstanie symmachii ateńskiej i konflikt ze Sparta
Demokracja ateńska
1. Perykles i jego reformy
2. Demokracja - teoria i praktyka
3. Społeczeństwo Aten w epoce klasycznej  
4. Symmachia ateńska w czasach Peryklesa  
Wojna peloponeska
1. Przyczyny wojny peloponeskiej 
2. Charakter i etapy konfliktu
3. Wojna i demokracja. Przewroty oligarchiczne w Atenach 
Walki o hegemonię w Grecji w I połowie IV w. p.n.e.  
1. Dominacja Sparty
2. Teby i rozpad symmachii spartańskiej
3. II Związek Morski
4. Przemiany w świecie greckim po wojnie peloponeskiej   
Wierzenia starożytnych Greków
1. Mit i mitologia  
2. Charakterystyka religii greckiej  
Kultura Grecji w epoce klasycznej
1. Filozofia
2. Literatura
3. Rozwój sztuki greckiej w V i IV w. p.n.e.
Ekspansja Macedonii w IIpołowie IV w. p.n.e.
1. Panowanie Filipa II (360-336 r. p.n.e.)
2. Podboje Aleksandra Wielkiego (336-323 r. p.n.e.)
Powstanie i rozwój państw hellenistycznych
1. Następcy Aleksandra
2. Charakterystyka monarchii hellenistycznej
3. Grecja i Macedonia pod rządami Antygonidów
4. Monarchia Seleukidów
5. Państwo Ptolemeuszy w Egipcie 
6. Poleis greckie w epoce hellenistycznej
Kultura grecka w epoce hellenistycznej
1. Nauka i literatura 
2. Główne kierunki filozofii hellenistycznej 
3. Nowe zjawiska w religii hellenistycznej 
Słownik ważniejszych pojęć i terminów
Zestawienie najważniejszych dat
Wskazówki bibliograficzne
RZYM 
I. Rzym królewski i republikański  
Ogólna charakterystyka Italii i jej ludności 
Powstanie miasta-państwa Rzymu. Okres królewski
1. Powstanie Rzymu w świetle tradycji i badań naukowych
2. Ustrój Rzymu królewskiego
Początki republiki rzymskiej. Walka patrycjuszów z plebejuszami  
Podbój Italii i jego skutki
1. Główne etapy podboju 
2. Rzym
3. Kolonie 
4.Municypia
5. Socii
Ustrój społeczno-ekonomiczny Rzymu w III w. p.n.e. Gospodarka i społeczeństwo
1. Rozwarstwienie społeczeństwa rzymskiego  
2. Organizacja armii rzymskiej 
3. Ustrój polityczny Rzymu w III w. p.n.e. 
4. Wierzenia religijne. Ideał Rzymianina
Wielkie podboje w rejonie Morza Śródziemnego (264-146 r. p.n.e.)
1.1 wojna punicka (264-241 r. p.n.e.)
2. II wojna punicka (218-201 r. p.n.e.) 
3. Wojny macedońskie 
4. III wojna punicka (149-146 r. p.n.e.) 
Przemiany ekonomiczno-społeczne w epoce wielkich podbojów 
1. Znaczenie prowincji
2. Zmiany w rolnictwie italskim w II i I w. p.n.e.
3. Rola niewolników w produkcji
4. Gladiatorzy
5. Plebs miejski. Proletariat rzymski 
6. Ekwici - nowa, uprzywilejowana warstwa społeczna
7. Wzrost znaczenia nobilitas 
Załamanie się podstaw ustroju rzymskiego w okresie schyłku republiki (133-30 r. p.n.e.).
Walki społeczne i główne wydarzenia polityczne
1. Kwestia agrarna
2. Problem sprzymierzeńców
3. Powstania niewolników
Dojście do władzy Juliusza Cezara i jego dyktatura
1. Zróżnicowanie społeczeństwa rzymskiego u schyłku republiki
2. Nadzwyczajna pozycja wodza. I wojna domowa (83-82 r. p.n.e.)
3. Geneza I triumwiratu i namiestnictwo Cezara w Galii
4. II wojna domowa (49-45 r. p.n.e.)
5. Społeczne, polityczne i ideologiczne podstawy dyktatury Cezara
Przeobrażenia w kulturze rzymskiej w III-I w. p.n.e.
1. Przemiany obyczajów
2. Hellenizacja kultury rzymskiej 
3. Przemiany religijne 
4. Filozofia i literatura rzymska 
II. Wczesne cesarstwo rzymskie (pryncypat)
Panowanie Oktawiana Augusta. Powstanie nowego ustroju -pryncypatu
1. Walki o władzę po śmierci Cezara
2. Pryncypat jako forma ustroju politycznego
3. Przemiany kulturalne za Augusta. Reformy religijne
Główne kierunki ekspansji rzymskiej w liii w. n.e.
1. Panowanie dynastii julijsko-klaudyjskiej (14-68 r. n.e.)
2. Dynastia Flawiuszów (69-96 r. n.e.)
3. Dynastia Antoninów (96-192 r. n.e.)
Przemiany ekonomiczno-społeczne w okresie pryncypatu
1. Rola prowincji
2. Sytuacja gospodarcza Italii w I i II w. n.e. Rozwój kolonatu
3. Urbanizacja Imperium i awans arystokracji prowincjonalnej
Przemiany ustrojowe w okresie pryncypatu
1. Senat jako czynnik opozycji ideologicznej wobec cesarzy
2. Reformy administracyjne i społeczne 
3. Rola armii w życiu politycznym
Kultura rzymska w liii w. n.e. Przemiany religijne
1. Literatura i sztuka w okresie pryncypatu
2. Przemiany religijne. Rozwój kultów wschodnich 
3. Przeobrażenia w starej religii 
4. Rola kultu cesarskiego
Początki chrześcijaństwa i jego rozwój w liii w. n.e.
1. Źródła do historii wczesnego chrześcijaństwa
2. Nauczanie Jezusa i początki chrześcijaństwa
3. Władze rzymskie wobec chrześcijan  
Główne kierunki przemian w okresie przejściowym od pryncypatu do późnego cesarstwa (193-284 r. n.e.)  
1. Panowanie dynastii Sewerów 
2. Najazdy Persów i Germanów w III w. n.e. 
3. Osłabienie władzy centralnej i próby jej umocnienia
4. Problem kryzysu społeczno-ekonomicznego w latach 235-284 n.e.
5. Rozwój chrześcijaństwa w III w. n.e. Prześladowania religijne
III. Późne cesarstwo rzymskie
Wprowadzenie nowego ustroju: od tetrarchii do jedynowładztwa Konstantyna Wielkiego
1. Rządy Dioklecjana i system tetrarchii
2. Konstantyn Wielki i utrwalenie jedynowładztwa
Podstawy ustrojowe późnego cesarstwa w TV w. n.e.
1. Reformy gospodarczo-społeczne
2. Reforma armii i administracji
Pozycja chrześcijaństwa. Od polityki jego uprzywilejowania (313 r. n.e.) do uznania chrześcijaństwa (katolicyzmu) za religię panującą (380 r. n.e.)
1. Wielkie Prześladowania i ich skutki
2. Polityka religijna Konstantyna
3. Julian Apostata i próba reformy starej religii.
4. Chrześcijaństwo religią państwową  
Kultura późnego cesarstwa
Wielka wędrówka ludów i upadek zachodniego cesarstwa rzymskiego
1. Sytuacja w Imperium Romanum
2. Upadek zachodniego cesarstwa rzymskiego
Przetrwanie cesarstwa na Wschodzie i nowe państwa germańskie na Zachodzie
1. Sytuacja cesarstwa na Wschodzie na przełomie V i VI w. n.e.
2. Panowanie Justyniana Wielkiego. Dzieło rekonkwisty
3. Przekształcenie cesarstwa rzymskiego na Wschodzie w państwo bizantyńskie (przełom VI/VII w. n.e.)
4. Nowe państwa germańskie na Zachodzie
5. Koniec świata starożytnego
Słownik ważniejszych pojęć i terminów
Zestawienie najważniejszych dat
Wskazówki bibliograficzne
Indeks osób, bogów i postaci mitologicznych
Indeks nazw geograficznych i etnicznych

Wydawnictwo Trio, 2010, 738 s.
wydanie VIII
oprawa twarda, format 170x240 mm
ISBN 978-83-74362-21-4

Produkty powiązane

Odczytanie pisma klinowego, pod red. Brigitte Lion i Cecile Michel Odczytanie pisma klinowego, pod red. Brigitte Lion i Cecile Michel
W 1857 trzej Brytyjczycy: Edward Hinks, Henry C. Rowlinson i Wiliam Fox Talbot oraz Francuz Jules Oppert otrzymali od Royal Asiatic Society zapieczętowany tekst inskrypcji w pismie klinowym właśnei odkrytej w Aszur. Odczyt i przekłady czterech uczony...
Cena: 27,30 zł

Historia ukryta w tekstach klinowych, Marc Van De Mieroop Historia ukryta w tekstach klinowych, Marc Van De Mieroop
Historia nie zaczyna się w czasach starożytności klasycznej. Cywilizacje starożytnego Bliskiego Wschodu wyprzedziły grecką tradycję historyczną o wiele stuleci. Żeby zrozumieć dzieje najważniejszej kultury tego obszaru, kultury Mezopotamii, badacze m...
Cena: 44,00 zł

Opinie o produkcie (0)

Zaloguj się

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep internetowy Shoper.pl